Status dużego przedsiębiorcy to nie tylko powód do dumy, ale także sytuacja, w której spółka musi dokładnie przeanalizować wszystkie skutki finansowe i ewentualne utracone korzyści z tym związane.

Zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z 20 maja 2003 r., stanowiącego jedyną autentyczną podstawę do określania warunków kwalifikacji przedsiębiorstwa jako małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.

Warunki uznania przedsiębiorcy za dużego przedsiębiorcę

Wielkość przedsiębiorstwa ocenia się poprzez pryzmat trzech głównych kryteriów:

  • • liczba osób zatrudnionych
    • roczny obrót
    • całkowity bilans roczny

Porównanie danych przedsiębiorstwa z progami i pułapami dla tych trzech kryteriów umożliwi ustalenie, czy są Państwo mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem, albo nie spełniają Państwo żadnych z tych kryteriów i tym samym powinniście być zakwalifikowani jako duży przedsiębiorca.

 duży przedsiębiorca
Należy zwrócić uwagę na to, że o ile zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe, o tyle
w przypadku pułapu dotyczącego rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego MŚP może wybrać
jeden z nich. Przedsiębiorstwo nie musi więc spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego statusu.

Duży przedsiębiorca to taki, który zatrudnia powyżej 250 pracowników, albo którego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny wynosi co najmniej 43 miliony euro.

Jeżeli Państwa firma zatrudnia powyżej 250 pracowników, to zawsze będzie dużym przedsiębiorcą.

Jeżeli spółka posiada roczny obrót powyżej 50 milionów euro, ale całkowity bilans roczny wynosi mniej niż 43 miliony euro i jednocześnie zatrudnia mniej niż 250 pracowników, to nie będzie mieć statusu dużego przedsiębiorcy.

Powiązania kapitałowe

Sprawa komplikuje się dodatkowo, jeżeli głównym udziałowcem w Państwa firmie jest inna spółka lub inny podmiot zatrudniający pracowników.

Przedsiębiorstwo związane, to taka grupa przedsiębiorstw tworzących grupę, w której jedno przedsiębiorstwo kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, większość głosów w innym przedsiębiorstwie lub wywiera dominujący wpływ na to przedsiębiorstwo. Takie przypadki spotyka się rzadziej niż dwa poprzednie rodzaje związków.

Dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą
w następującym związku:


– przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom
w innym przedsiębiorstwie;

– przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

– przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo
zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie;

– przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość
głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Skutkiem uznania przedsiębiorstw za związane jest konieczność doliczenia do własnego zatrudnienia, obrotów lub sumy bilansowej 100% tych wartości dotyczących wszystkich wspólników, których można uznać za związanych z Państwa firmą.

W takim wypadku nawet jeżeli Państwa spółka w porówaniu do całej grupy kapitałowej stanowi jej niewielką część, to przy staraniu się o uzyskanie jakichkolwiek dodatacji lub korzystania z innych programów z dofinansowaniem unijnym, będziecie musieli brać pod uwagę wszystkie te dane.

Czy da się uniknąć statusu dużego przedsiębiorcy?

Odpowiadając w skrócie - tak. Często jednak wymagać to będzie istotnych zmian w samej spółce, do których można przydzielić dwie główne kategorie:

  • zmiany struktury właścicielskiej i/lub
  • zmiany w umowie spółki

Zmiany struktury właścicielskiej polegać będą na większym rozdrobnieniu udziałów posiadanych przez wspólników w taki sposób, aby żaden z nich nie posiadał więcej niż 50% głosów w firmie.

Taka sytuacja zwykle jest trudna do przeprowadzenia, nie bez powodu struktura właścicielska Państwa firmy wygląda tak, jak wygląda.

Zmiany w umowie spółki mogą dotyczyć sposobu powoływania członków zarządu, zmianę w sposobie podejmowania uchwał w bieżących i istotnych sprawach spółki w taki sposób, aby większościowy udziałowiec nie mógł niejako jednoosobowo kontrolować wszystkich aspektów działalności spółki.

Nasi prawnicy mają doświadczenie w analizie postanowień umowy spółki pod kątem możliwości zmiany statusu przedsiębiorstw związanych i partnerskich. W ramach świadczonych usług możemy przeprowadzić kompleksową analizę struktury właścicielskiej i powiązań waszej firmy oraz doradzenie w jaki sposób można "uwolnić" się od statusu dużego przedsiębiorcy.

Utrata statusu dużego przedsiębiorcy może oznaczać otwarcie drzwi do uzyskania wielomilionowych dotacji i dofinansowań dla waszsego biznesu.

Zapraszamy do kontaktu!