W ramach prowadzonej działalności nasza kancelaria świadczy pomoc w sprawach definiowanych przez prawo ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z brzmieniem z ustawy obejmuje ono świadczenia z tytułu wypadków w pracy, chorób (w tym chorób zawodowych) oraz ciąży. Ta sama ustawa definiuje także zasady naliczania i rozliczania świadczeń emerytalnych i rentowych. Bardzo często zatem ten dział prawa wspiera się dodatkowo przepisami zawartymi w kodeksie pracy. Przykładem może być sytuacja, w której np. pracownicy pozywają pracodawcę, zarzucając mu niewłaściwą ewidencję czasu pracy i – co za tym idzie – błędne naliczenie składek emerytalnych lub zdrowotnych.

Jakie sprawy kwalifikują się pod prawo ubezpieczeń społecznych?

Jak wspomnieliśmy wyżej, sprawy nierzadko dotyczą sporów między pracodawcą i osobami, które zatrudnia. Istnieje tutaj bowiem niemałe pole do potencjalnych nadużyć lub pomyłek. Przykładem mogą być umowy zlecenia i odprowadzenie od nich składek przez płatnika. Część opłat jest bowiem obowiązkowa (jak składka chorobowa), część natomiast ma charakter dobrowolny.

Nie jest to jednak jedyna możliwa sytuacja sporu znajdującego się w obszarze zainteresowania prawa ubezpieczeń społecznych. Częstym przypadkiem jest spór z ZUS lub KRUS (w przypadku rolników), kiedy pracownik chce odwołać się od niekorzystnej decyzji urzędu lub wykazać, że przysługuje mu przywilej np. w postaci wcześniejszej emerytury z uwagi na lata pracy w szczególnie trudnych warunkach.

Wśród innych przykładów znajdujących się w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych wymienić można także:

  • kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym, wyrównawczym lub rehabilitacyjnym,
  • określenie częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy oraz wyliczenie renty przysługującej za wypadek, który ją spowodował,
  • zawieszenie lub wstrzymanie emerytury,
  • emerytury pomostowe

Powyższa lista jest oczywiście przykładowa i nie wyczerpuje innych potencjalnych sporów, których rozstrzygnięcie powinno się odbyć właśnie na gruncie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Jeśli mają Państwo pytania związane z naszą działalnością, informujemy, że istnieje możliwość kontaktu mailowego oraz telefonicznego z kancelarią. Na stronie internetowej znajduje się również specjalny formularz kontaktowy. Adresy poszczególnych oddziałów oraz ich godziny otwarcia znajdą Państwo w zakładce „Kontakt”.