Celem naszego zespołu jest zabezpieczenie interesów Klienta na każdej płaszczyźnie regulowanej przepisami obowiązującymi na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej. W związku z tym nasza kancelaria udziela porad oraz świadczy pomoc także w tych sprawach, które związane są z tak rozległą dziedziną, jaką jest prawo cywilne. Doradzamy oraz reprezentujemy naszych Klientów w zakresie sporów oraz problemów wynikających z różnych sytuacji dnia codziennego, opierających się na majątkowych, a także niemajątkowych stosunkach zachodzących między osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi.

Prawo cywilne – sprawy prowadzone przez Legal Solutions

Zespół naszej kancelarii radców prawnych świadczy pomoc zarówno Klientom indywidualnym, jak również korporacyjnym w sprawach dotyczących m.in.:

  • różnego typu umów - ich wykonywania oraz ewentualnych roszczeń w przypadku ich całkowitego lub niewłaściwego wykonania, a także ustalania ich nieważności bądź bezskuteczności;
  • odszkodowań i/lub zadośćuczynień za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w wyniku różnych zdarzeń i czynów niedozwolonych;
  • własności nieruchomości oraz ruchomości - najmu, dzierżawy, sprzedaży czy też zniesienia współwłasności;
  • pożyczek i Darowizn;
  • naruszenia dóbr osobistych.

Udzielamy wsparcia we wszelkich sprawach regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, a powyższe przykłady odnoszą się wyłącznie do części podejmowanych przez nas działań.

Usługi świadczone w sprawach z zakresu prawa cywilnego

W ramach prowadzonych przez nas spraw regulowanych przepisami prawa cywilnego świadczymy naszym Klientom wsparcie, które obejmować może:

  • udzielanie porad;
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów;
  • opracowywanie wniosków, pozwów, apelacji oraz innych pism procesowych;
  • bieżące prowadzenie spraw oraz reprezentowanie klienta przed organami ścigania, a także na drodze postępowania sądowego, ugodowego i egzekucyjnego.

Naszych Klientów reprezentujemy przed sądami każdego szczebla, właściwymi dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda.