Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów sektora samorządowego, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla spółek, których udziałowcami bądź akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego.

Nasza kompleksowa obsługa prawna obejmuje w szczególności czynności i zagadnienia dotyczące:

 • opiniowania projektów uchwał, w tym aktów prawa miejscowego;
 • opiniowania i przygotowywania projektów regulaminów, zarządzeń;
 • zagadnień planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • ochrony środowiska;
 • gospodarki odpadami;
 • prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki komunalne;
 • zagadnień z zakresu inwestycji komunalnych;
 • współpracy przy realizacji inwestycji, w tym również przedsięwzięć z partnerami prywatnymi;
 • zamówień publicznych;
 • podatków i opłat lokalnych;
 • obsługi w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych;
 • udziału w komisjach i sesjach organów uchwałodawczych celem bieżącego wyjaśniania pojawiających się wątpliwości prawnych,
 • reprezentowania podmiotów w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych, podatkowych, nadzorczych, z zakresu zamówień publicznych (Krajowa Izba Odwoławcza) oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych, w których bierze udział jst (lub jej przedstawiciel) lub jednostka jej podległa.