Czy Inspektor nadzoru inwestorskiego musi bez dodatkowego wynagrodzenia kontynuować świadczenie usług jeżeli Zamawiający przedłuży termin robót budowlanych?

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w prowadzonej przez naszych prawników sprawie potwierdził istniejący trend w orzecznictwie wskazujący na to, że Wykonawca nie musi godzić się na dalsze świadczenie usług za darmo, jeżeli Zamawiający przedłuża termin Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych.

Sytuacja analogiczna jak w wielu tego typu sprawach - wykonawca ma wpisane w kontrakt wykonywanie usług "przez czas wykonywania robót budowlanych" przez co Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie świadczyć usługę nadzoru inwestorskiego tak długo, aż Zamawiający odbierze roboty budowlane od GW, niezależnie od tego kiedy to nastąpi.

 

Rezygnacja z wcześniej wykupionej wycieczki do kraju, gdzie panuje koronawirus nie jest taka prosta.

Klient ma prawo do zmiany kierunku wycieczki, ale bardzo często biura podróży doliczają za to dodatkowe opłaty. Kluczowa tutaj jest decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które może odradzić podróż do danego kraju.

Od dzisiaj zapłacisz więcej za wniesienie sprawy do sądu, jak również m. in. za zawezwanie do próby ugodowej.

Weszły w życie nowe, podwyższone stawki za wniesienie pozwu do sądu.

Zamawiający dokonują potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy pomimo zakazu ustawowego. Jakie mogą być tego konsekwencje?

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa dała się wszystkim we znaki. Skutki szalejącej epidemii odbiły się także na branży budowlanej. W ostatnich miesiącach daje się zaobserować drastyczny wzrost cen artykułów budowlanych i usług. Od roku regularnie wracają problemy z dostępnością surowców i artykułów budowlanych, co nierzadko opóźnia lub uniemożliwia wykonanie umowy w terminie. Co jednak, jeżeli niedotrzymanie terminu będzie skutkiem nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę?

Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce. Podstawową odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki stanowi art. 293 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność ponoszona na gruncie niniejszego przepisu oparta jest o zasadę winy, jednakże to członek organu spółki w razie wytoczenia powództwa musi udowodnić, że nie ponosi on winy za swoje działanie lub zaniechanie (domniemanie winy).