Możliwość zastosowania aukcji elektronicznej w trybie podstawowym, została przewidziana w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych i  zgodnie z art. 308 ust. 1 PZP, w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, Zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zamówienia, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli warunki zamówienia, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, są określone w dokumentach zamówienia w sposób precyzyjny i świadczenia mogą być sklasyfikowane za pomocą metod automatycznej oceny, oraz złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

Kontynuacja działalności po zlikwidowanej spółće cywilnej

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej to jedna z najprostszych i najczęściej spotykanych form wspólnego prowadzenia biznesu przez początkujących partnerów.

Spółka cywilna ma z pewnością wiele zalet, takich jak prostota założenia i prowadzenia, a także - łatwość jej rozwiązania.

Zdarza się bowiem, że z różnych powodów partnerzy w spółce cywilnej nie chcą już dalej prowadzić działalności. Co dalej? Czy jest możliwość kontynuacji działalności gospodarczej przez jednego z (byłych) partnerów po rozwiązaniu spółki cywilnej?

 

Rezygnacja z wcześniej wykupionej wycieczki do kraju, gdzie panuje koronawirus nie jest taka prosta.

Klient ma prawo do zmiany kierunku wycieczki, ale bardzo często biura podróży doliczają za to dodatkowe opłaty. Kluczowa tutaj jest decyzja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które może odradzić podróż do danego kraju.

Duży przedsiębiorca

Status dużego przedsiębiorcy to nie tylko powód do dumy, ale także sytuacja, w której spółka musi dokładnie przeanalizować wszystkie skutki finansowe i ewentualne utracone korzyści z tym związane.

Zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z 20 maja 2003 r., stanowiącego jedyną autentyczną podstawę do określania warunków kwalifikacji przedsiębiorstwa jako małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.

Warunki uznania przedsiębiorcy za dużego przedsiębiorcę

Wielkość przedsiębiorstwa ocenia się poprzez pryzmat trzech głównych kryteriów:

  • • liczba osób zatrudnionych
    • roczny obrót
    • całkowity bilans roczny

Porównanie danych przedsiębiorstwa z progami i pułapami dla tych trzech kryteriów umożliwi ustalenie, czy są Państwo mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem, albo nie spełniają Państwo żadnych z tych kryteriów i tym samym powinniście być zakwalifikowani jako duży przedsiębiorca.

Czy Inspektor nadzoru inwestorskiego musi bez dodatkowego wynagrodzenia kontynuować świadczenie usług jeżeli Zamawiający przedłuży termin robót budowlanych?

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w prowadzonej przez naszych prawników sprawie potwierdził istniejący trend w orzecznictwie wskazujący na to, że Wykonawca nie musi godzić się na dalsze świadczenie usług za darmo, jeżeli Zamawiający przedłuża termin Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych.

Sytuacja analogiczna jak w wielu tego typu sprawach - wykonawca ma wpisane w kontrakt wykonywanie usług "przez czas wykonywania robót budowlanych" przez co Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie świadczyć usługę nadzoru inwestorskiego tak długo, aż Zamawiający odbierze roboty budowlane od GW, niezależnie od tego kiedy to nastąpi.

 

Odpowiedzialność członka zarządu za szkodę wyrządzoną spółce. Podstawową odpowiedzialności członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki stanowi art. 293 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność ponoszona na gruncie niniejszego przepisu oparta jest o zasadę winy, jednakże to członek organu spółki w razie wytoczenia powództwa musi udowodnić, że nie ponosi on winy za swoje działanie lub zaniechanie (domniemanie winy).

Prawdopodonie wielu z was już wie, że od lipca 2021 r. wszelkie zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym możecie wypełnić wyłącznie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Oznacza to, że zmiany w KRS w 2021 r. można dokonać tylko online.

Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejejstrze Sądowym, wszelkie pisma i wnioski złożone do KRS w formie papierowej nie wywołują żadnych skutków prawnych i są zwracane!

Nowy Portal Rejestrów Sądowych - PRS - służący do rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przysparza wielu problemów ososbom, które wcześniej nie korzystały z niego. O czym należy pamiętać?

 

Zamawiający dokonują potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy pomimo zakazu ustawowego. Jakie mogą być tego konsekwencje?

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa dała się wszystkim we znaki. Skutki szalejącej epidemii odbiły się także na branży budowlanej. W ostatnich miesiącach daje się zaobserować drastyczny wzrost cen artykułów budowlanych i usług. Od roku regularnie wracają problemy z dostępnością surowców i artykułów budowlanych, co nierzadko opóźnia lub uniemożliwia wykonanie umowy w terminie. Co jednak, jeżeli niedotrzymanie terminu będzie skutkiem nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę?

Od dzisiaj zapłacisz więcej za wniesienie sprawy do sądu, jak również m. in. za zawezwanie do próby ugodowej.

Weszły w życie nowe, podwyższone stawki za wniesienie pozwu do sądu.