Możliwość zastosowania aukcji elektronicznej w trybie podstawowym, została przewidziana w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych i  zgodnie z art. 308 ust. 1 PZP, w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, Zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zamówienia, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną, jeżeli warunki zamówienia, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, są określone w dokumentach zamówienia w sposób precyzyjny i świadczenia mogą być sklasyfikowane za pomocą metod automatycznej oceny, oraz złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

 

Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 17 PZP, w przypdkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, SWZ zawiera co najmniej: informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Jeżeli zatem Zamawiający przewidział w SWZ zastosowanie aukcji elektronicznej, a przyjęty system oceny ofert (np. 100% wagi stanowi cena oferty) to umożliwia, możliwa jest klasyfikacja oferty za pomocą metod automatycznej oceny.

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej w trybie podstawowym, Zamawiający przeprowadza aukcję elektroniczną na zasadach określonych w art. 227 ust. 2 oraz art. 228-238 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 228 ust. 2 ustawy Pzp aukcja elektroniczna nie ma zastosowania do zamówień na usługi lub roboty budowlane, których przedmiotem są świadczenia o charakterze intelektualnym, których nie można sklasyfikować za pomocą metod automatycznej oceny, np. usługi projektowe, roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych. Usługi projektowe należy zaliczyć do tzw. „usług miękkich” (podobnie jak usługi nadzoru inwestorskiego, usługi inżyniera kontraktu), których zasadniczą pozycję kosztową stanowi praca osób realizujących takie usługi, uwzględniająca ich kwalifikacje, wykształcenie oraz pozycję na rynku.

Tym samym w postępowaniu istnieje możliwość zastosowania przez Zamawiającego aukcji elektronicznej, po dokonaniu wstępnego badania ofert i ich ewentualnego odrzucania. Warunki przebiegu aukcji elektronicznej są określone w SWZ.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że o ile Zamawiający przewidział taki tryb, to po złożeniu pierwotnych ofert, jako Wykonawca będziesz musiał prawdopodobnie wziąć udział w licytacji.

Oczywiście należy pamiętać, że w przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy, Zamawiający naruszy w jakikolwiek sposób procedurę udzielania zamówienia lub przebiegu aukcji elektronicznej, to na każdą niezgodną z prawem czynność Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do KIO.

Masz wątpliwości co do tego, czy Zamawiający prawidłowo przeprowadził procedurę zamówienia publicznego? Zapraszamy do kontaktu, pomożemy rozwiać twoje wątpliwości oraz wystosować odpowiednie pismo do Zamawiającego, jeżeli istnieje zagrożenie, że Zamawiający naruszy procedurę udzielenia zamówienia publicznego.